Stavební fyzika šikmých střech v praxi II.

Díky letošním krutým mrazům se v mnohých lehkých zateplených konstrukcích střech projevovaly „záhadné“ poruchy fungování těchto šikmých střech. V dalším dílu si řekneme o některých dalších aspektech v konstrukci šikmé střechy, které tyto “poruchy” mohou mít na svědomí.

 

 
 

Chyby u parotěsněvzduchotěsnící vrstvy lehké zateplené konstrukce

a) nepoužití žádné parotěsnící vrstvy či parozábrany v konstrukci
b) parotěsné neslepení přesahů či styků parotěsnící vrstvy

a

c) parotěsné neslepení parotěsnící vrstvy s navazující či pronikající konstrukcí (kabely,ventil. potrubí, rám stř. okna či rám průlezu do střešní dutiny,pronikající kleštiny, vaznice atpod.)

b

d) parotěsné nenalepení parozábrany na navazující zdivo či komínové těleso
e) slepení či napojení parozábrany nevhodnými lepícími komponenty (následně se odlepujícími)

d

f) zabudování bodových svítidel či jiných prvků inž. sítí tak, že zároveň pronikají parozábranou, tj. bez použití instalačního meziroštu

g

g) použití běžné parozábrany přímo pod vrstvou podhledu (bez instalačního meziroštu) tak, že ji perforují všechny jeho kotvící prvky – vruty, hřebíky (bez podtěsnění těchto průniků příslušným komponentem) kde pak dochází k drastickému snížení parotěsnosti a vzduchotěsnosti parozábrany 

i

h) provedení příček (lehkých i zděných) tak, že procházejí parozábranou a přitom mezi příčkou a tepelnou izolací nad příčkou parozábrana úplně chybí ch) použití průlezu z vytápěného interiéru do střešní dutiny bez funkčního těsnění mezi deskou a jeho rámem, popř. chybné vytvoření průlezu z vysoce difuzní desky

c

ch) použití průlezu z vytápěného interiéru do střešní dutiny bez funkčního těsnění mezi deskou a jeho rámem, popř. chybné vytvoření průlezu z vysoce difuzní desky

e

i) chybné ukončení odvětrávacích a ventilačních potrubí v střešní dutině (jejich nevyvedení do exteriéru budovy)

h

j) použití parotěsnící vrstvy s nízkou parotěsností do konstrukcí s omezenou možností odparu do exteriéru nebo vůči interiéru s vysokým tepelněvlhkostním namáháním (koupelna, bazén, …..).
k) nesprávné zabudování parotěsnící vrstvy konstrukce tak, že parotěsnící vrstva konstrukce je umístěna v chybném poměru tloušťky tepelné izolace pod a nad parozábranou, tj. tak, že díky klimatu interiéru se setkává či dostává za rosný bod konstrukce

Chyby ve vazbě na tepelnou izolaci a klimat interiéru

a) úplně chybějící či nedostatečná tloušťka použité tepelné izolace v konstrukci (ve vazbě na použitý součinitel tepelné vodivosti tep.izolace)

f

b) nedodržení požadovaného klimatu interiéru, zejména extrémně zvýšená teplota či vlhkost, oproti plánovanému užívání (klimatu) prostorů pod konstrukcí, na které je provedená zateplená konstrukce původně nastavena.

Z mých zkušeností vyplývá, že pokud v lehkých konstrukcích zateplených šikmých střech nastávají problémy se vznikajícími kondenzacemi, v drtivé většině případů se jedná o buď jednu drastickou chybu nebo o kumulaci několika výše uvedených chyb najednou. Je jasné, že sebelepší odborník nemůže znát všechny technické souvislosti a nemůže si doslova pamatovat veškerá znění norem a předpisů. Proto není ostudou, pokud architekt, projektant, stavební dozor či realizační firma u příslušného specialisty zadá nějaký dotaz či má potřebu nějaké konzultace vůči konstrukci, kterou plánuje provést či navrhnout. V současné době mobilních telefonů a e-mailů je to opravdu snadné. Bohužel na stavebním trhu ČR se objevují i materiály a jejich dodavatelé, jež naprosto ignorují stavební fyziku a požadavky norem, nebo původně deklarované technické vlastnosti nabízených materiálů neodpovídají skutečnosti. Tj. kde jediným cílem je za každou cenu prodat materiál nebo je použít i do těch konstrukcí, kam vůbec nejsou vhodné, popř. je použít naprosto nedostatečně nadimenzované nebo bez potřebné související vrstvy.

Jan Rypl

www.juta.cz