Ako si poradiť svojpomocne pri dodatočnom zateplení trámového stropu – stropu s dutinou?

Z veľkého množstva potreby riešenia dodatočného zateplenia patrí aj prípad riešenia izolácií stropných konštrukcií na rodinných domoch z obdobia 50. – 60.tych rokov. Stropy boli riešené trámovou konštrukciou, ktorá bola zo strany interiéru obitá riedkym debnením, na ktoré sa pribíjal rákos a následne omietal omietkovou hmotou. Zo strany exteriéru (povaly) sa tieto hrady opäť uzatvorili drevených debnením a vo väčšine prípadov na toto debnenie sa vykonal tzv. škvárový poter. Myšlienka vtedajších staviteľov bola taká, že vzniknutá vzduchová medzera bude v podstate pôsobiť ako izolačná vrstva. Niektoré tieto tzv. „šťukátorové stropy“ mali vyústenie tejto vzduchovej medzery do obvodovej časti domu, ktorý slúžil k vetraniu tohoto stropu.

Vráťme sa k myšlienke vzduch ako izolant. V takejto konštrukcii, v ktorej boli použité relatívne vhodné stavebné paropriepustné materiály, zabezpečovali výmenu teplého a chladného vzduchu, pričom samozrejme dochádzalo k tomuto javu a pohybu vzduchu vo vzniknutej dutine.  Týmto vzniká nadmerné ochladzovanie takto vytvorenej stropnej konštrukcie. Z pohľadu na takéto rodinné domy ako celok sa dá povedať a neproporčnosti medzi obvodovou a stropnou konštrukciou z hľadiska úniku tepla.

S riešením tohto problému sa stretávame ešte v období konca šesťdesiatych rokov, kedy boli niektoré stropy s takouto dutinou počas výstavby vypĺňané prírodnými materiálmi napr. piliny premiešané vápnom, plevy premiešané vápnom, popolom. Stavitelia sa snažili zatepliť stropnú konštrukciu a zamedziť výmene chladného a teplého vzduchu. Týchto stavieb je však  menšie množstvo a prevažujú stavby so stávajúcou dutinou v stropnej konštrukcii.

  

V sedemdesiatych rokoch prichádzajú tepelné izolácie na báze celulózových vlákien ako aj technológie pre aplikáciu takýchto celulózových tepelných izolácií. Ich aplikácia má veľmi významný podiel aj v riešení dodatočných tepelných izolácií.  Opäť sú to prírodné materiály, ktorých výroba je zabezpečovaná tak, aby spĺňali náročné požiadavky, ktoré sú kladené na tepelné izolácie. Dodatočná tepelná izolácia „šťukátorových stropov“ „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou spočíva v tom, že na stropnej konštrukcii sa vytvoria aplikačné otvory, prípadne sa uvoľní záklopová doska tak, aby bol prístup s aplikačnou hadicou do izolovaného priestoru. Od roku 1990 je tento materiál bežne dostupný aj na Slovensku. „Fúkaná“ celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vláknitá, balená do polyetylénových vriec a je určená na spracovanie v špecializovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby. Doprava materiálu sa vykonáva pneumaticky, čím sa výrazne obmedzuje ručná manipulácia s materiálom na stavenisku. Takýto spôsob práce umožňuje uloženie izolácie bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch.

Do pozornosti

Keďže je požiadavka pre zateplenie takýchto stropov stále väčšia stretávame sa s aplikáciami, kde sú použité aj iné materiály. Určite by sme upozornili zákazníka, aby si preveril schopnosti aplikačnej firmy ako aj ich referencie a samozrejme materiál, ktorý chcú použiť pre zateplenie. Je to z prostého dôvodu používania ťažko identifikovateľných izolačných materiálov a deklarovaný výrobok nemusí zodpovedať skutočnosti. Pre aplikácie má byť tepelno izolačný materiál balený originál od výrobcu s označením, identifikačnými údajmi. Obal nesmie byť v žiadnom prípade dodatočne uzatváraný prelepením, prípadne dokonca zadrótovaním uzáveru balenia. Na požiadanie by ste mali dostať doklad o deklarovaní výrobku.

Pár slov o cene

Cena je kalkulovaná ta, aby si zateplenie mohol dovoliť bežný stavebník i vlastník rekonštruovaného domu. Dodatočné vyplnenie trámového stropu – šťukatóra o výmere 80 m2 s výškou dutiny cca 18 cm so škvárovým poterom na záklopových doskách si vyžiada 44 ks vriec tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS a cena vrátane práce bude cca 1.025,21 € s DPH (30.885,48 Sk; konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK).

Všetci hovoria, že je dôležitá cena. My hovoríme, že cena má byť primeraná ponuke a kvalite. Vznik našej firmy sa datuje od roku 1989 a používanie značky VUNO HREUS od roku 1990 – už v tomto období bolo aj je hlavným zameraním vykonávanie tepelných izolácií – úzka špecializácia pre tepelné izolácie. Používanie toho istého tepelno izolačného materiálu v období dvoch desaťročí jednej a tej istej značky a kvality ja pre nás veľkou devízou a prínosom v našich skúsenostiach v prospech každého nášho zákazníka.

Spôsob vykonania dodatočného zateplenia už spomínaných „šťukátorových stropov“ dáva novú možnosť užívateľom domu vyriešiť výrazný únik tepla pri obmedzenej miere sanácie, náročných zásahov a priaznivej cene.