Děláme všechno pro dobré jméno dřevostaveb

Spolu se vzrůstající oblibou dřevostaveb u nás roste i počet společností, které v tomto sektoru nabízejí své služby. Větší konkurence pochopitelně přináší i větší boj o zákazníky a tlak na kvalitu, ale také spoustu nově vznikajících firem, které zatím nemají zkušenosti a mohou napáchat hodně škody nekvalitně odvedenou prací. Zajistit zákazníkovi kvalitu v celém procesu realizace stavby je již řadu let cílem Asociace dodavatelů montovaných domů a jejího současného předsedy, Ing. Vratislava Blahy, CSc. Jaké kroky v tomto směru podniká, nám nastínil v následujícím rozhovoru. 
  
s
 
Jaká je aktuální situace na trhu dřevostaveb v České republice?
S potěšením mohu konstatovat, že i přes recesi celého našeho stavebnictví počet dokončených dřevostaveb v České republice neustále roste. Jako stavební technologie dosahují dřevostavby na trhu výstavby rodinných domů již 10 procent. Od roku 1998, kdy bylo u nás postaveno pouze 123 dřevostaveb, se jejich počet zvýšil na téměř 1 700! I když nás tato čísla těší, máme před sebou ještě další potenciál růstu, zejména ve srovnání se zahraničím. Například v sousedním Rakousku dosahuje podíl dřevostaveb již zhruba 34 procent.
Od roku 2006, kdy jsem začal sám dřevostavby zákazníkům nabízet, se toho hodně změnilo k lepšímu. Jsem rád, že pro svůj nový dům, postavený na bázi dřeva, se u nás rozhoduje stále více stavebníků, kteří oceňují hlavní přednosti dřevostaveb – vynikající kvalitu, výborné tepelně izolační vlastnosti a rychlost výstavby. I přes tradičně konzervativní způsob myšlení obvyklý v naší společnosti, si v poslední době získaly dřevostavby odpovídající důvěru. Máme řadu spokojených zákazníků, kterým nová dřevostavba zcela naplnila jejich očekávání a potřeby a kteří tuto moderní, zdravou a ekologicky šetrnou technologii doporučují dál. Velký kus práce v propagaci dřevostaveb udělal také váš časopis, za což bych chtěl všem, kdo se na jeho přípravě podílejí, touto formou upřímně poděkovat.       
 
a
 
Které organizace u nás podporují sektor dřevostaveb?
Takových organizací je u nás více. Podpora dřevostaveb je pochopitelně jednou z hlavních činností Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). V současné době sdružuje patnáct členů (výrobců dřevostaveb) a dvacet partnerů – společností, které s výrobci dřevostaveb úzce spolupracují. Velký kus práce při propagaci dřevostaveb dělají i organizátoři veletrhů a výstav (TERINVEST, ABF a BVV).  V letošním roce se konal již osmý ročník veletrhu Dřevostavby v Praze Holešovicích následovaný veletrhem Dřevo a stavby v Brně a v září mohou příznivci a zájemci o dřevostavby vidět to nejlepší z oboru na veletrhu FOR ARCH, respektive FOR WOOD v Praze Letňanech.
O propagaci dřevostaveb se zasluhují také školy, které připravují pro toto odvětví odborníky. Zde musím jmenovat především Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu ve Volyni a Fakultu Lesnickou a dřevařskou na Mendelově univerzitě v Brně, kde již letos ukončili studium první inženýři v oboru Stavby na bázi dřeva.    
 
Kam sahá historie Asociace dodavatelů montovaných domů a co předcházelo jejímu vzniku?
Historie ADMD započala v roce 2000, kdy byla Asociace zaregistrována. Už v té době vznikla potřeba organizovaného a koordinovaného řízení výrobců dřevostaveb v České republice stejně jako zviditelňování a prosazování této progresivní technologie – staveb na bázi dřeva, v rámci našeho stavebnictví. U zrodu byl tehdy ředitel společnosti RD Rýmařov, Ing. Jiří Pohloudek, který také Asociaci po dobu deseti let úspěšně řídil. Zpočátku byly podmínky a zázemí skromné. Až v roce 2006 byla přijata tajemnice, Ing. Blanka Stávková, která se starala o většinu agendy. Oběma bych chtěl za přínos k rozvoji Asociace a dřevostaveb v ČR srdečně poděkovat. Vzhledem k dynamickému rozvoji dřevostaveb u nás a s ohledem na čerstvé členství ADMD v Evropském svazu montovaných domů (EFV) došlo letos na jaře k další reorganizaci řízení Asociace, během které jsem se stal jejím předsedou.
 
Přibližte nám cíle a ambice ADMD…
sCtíme filozofii udržitelného rozvoje a využití obnovitelných zdrojů, proto jako stavební materiály nového tisíciletí propagujeme právě dřevo a další produkty na bázi přírodních a ekologických surovin.
Základním úkolem je tedy prosazování dřevostaveb, kultivování podnikatelského prostředí, popularizace oboru a zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví. K tomu slouží certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK). Splnění podmínek této směrnice je hlavním kritériem vstupu do Asociace.
Předpokladem trvalého dosahování vysoké kvality je neustálé vzdělávání pracovníků například formou odborných školení, seminářů a konferencí. Základním požadavkem je, aby členové používali pro svoje produkty prokazatelně zdravotně nezávadné, za podmínek běžného užívání bezpečné a spolehlivé materiály a výrobky, které budou v příslušných konstrukcích a stavbách používány vhodným a osvědčeným způsobem.
 
Co přesně je Dokument národní kvality?
Dokument národní kvality je směrnice o zajišťování a dodržování kvality montovaných domů na bázi dřeva. Pro členy ADMD, jak už jsem zmínil, je její splnění podmínkou vstupu do Asociace.
Tak jako u jakékoliv jiné stavby musí být i u montovaných dřevostaveb při jejich navrhování, výrobě a montáži dodrženy všechny platné normy a zákonné předpisy. Většina použitých materiálů musí být jejich výrobci certifikována, projekty opatřeny příslušnou autorizací a konstrukce domu musí vyhovět řadě předepsaných zkoušek a certifikací (požární odolnost, zvukově izolační parametry a podobně). Stavebník, který se rozhodne pro dřevěný montovaný dům, samozřejmě nemusí tyto předpisy sám ovládat. Stačí, když si ověří, zda dodavatel splňuje všechny kompetence důležité pro dosažení zákonných požadavků na stavbu. Proto jsme se rozhodli vytvořit spolu s Výzkumným a vývojových ústavem dřevařským dokument, který přesně definuje a popisuje, co všechno musí dodavatel a výrobek splňovat, aby byla požadovaná jakost zaručena. Tak vznikl Dokument národní kvality (DNK), jehož úplné znění je k dispozici na webových stránkách Asociace.
 
Jaké jistoty přináší Dokument národní kvality a spolupráce se členy ADMD klientům, tedy těm, kdo chtějí stavět rodinný dům na bázi dřeva?
Jsou to zejména záruky, že jejich dům bude vyroben a smontován kvalitně a že budou v rámci celého projektu dodrženy všechny potřebné předpisy. Právě důraz na precizní montáž objektu, která je v případě dřevostaveb polovinou úspěchu, odlišuje tento certifikát od většiny podobných dokumentů v Evropě. Nejčastěji je totiž kontrolována pouze kvalita výroby, ne montáž.
Dodavatelská společnost musí před získáním Dokumentu absolvovat náročný audit – od její vnitřní organizace, procesů, používaných materiálů, skladby konstrukcí až po ověření montážních postupů na stavbě, prováděný renomovanou auditorskou organizací. Každoročně jsou pak kontrolovány výrobní i montážní procesy jednotlivých výrobců, kteří jsou tak nuceni vysokou úroveň jakosti trvale prokazovat. Jednou z podmínek přijetí dodavatele do Asociace je mimo jiné i doložení zkušenosti z oboru výroby a montáže dřevostaveb po dobu minimálně tří let.
Vzhledem k rostoucí poptávce po dřevostavbách se i v tomto oboru každoročně objevuje řada nových výrobců, kteří ne vždy disponují potřebným know-how a zázemím. Proto se snažíme trh kultivovat a komunikujeme jako jeden z klíčových atributů ověřenou kvalitu. Dobrá firma přináší také odpovídající záruky na provedené dílo – například na nosnou konstrukci domu to bývá až třicet let. To mohou malé „garážové“ firmy garantovat jen velice těžko, a pokud ano, může se stát, že v případě potřeby už nebudou existovat.
  
Jaká je pozice organizace ADMD v rámci Evropy?
Do Evropského svazu výrobců montovaných domů EFV, kde nyní působí organizace z deseti evropských zemí, vstoupila Asociace dodavatelů montovaných domů v září roku 2012. Našemu přijetí předcházela řada jednání a rozhovorů s vedením Evropského svazu, ale samotný akt našeho přijetí byl velmi rychlý, protože kritéria, jimiž je přijetí do EFV podmíněno, jsme bezezbytku naplňovali. Jedná se zejména o zajištění a kontrolu sytému kvality. Na rozdíl od některých evropských partnerů máme „svůj“ odborný časopis Dřevo a Stavby, který nám záviděli i kolegové z Rakouska. Důkazem sílící pozice Asociace v EFV je mimo jiné to, že v roce 2014 budeme v České republice organizovat Valnou hromadu evropského svazu výrobců montovaných domů.
 
Připravila Lucie Němcová
Zdroj: časopis Dřevo&Stavby 4/2013.