Dřevostavby pod lupou? Ne – pod mikroskopem!

Kvalifikace do extraligy dřevostaveb – certifikace dle Dokumentu národní kvality

Stejně jako u vrcholových sportovních soutěží musí sportovci procházet různými kvalifikacemi a pouze ti nejlepší se dostanou do nejvyšších soutěží nebo na olympiádu, tak i Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) má jako jeden ze svých hlavních pilířů zvýšené nároky na sledování, prokazování a samozřejmě i certifikaci kvality domů. Laťka kvality je nasazeny vysoko a systém certifikace zajišťuje právě to, co je přáním každého zákazníka – tedy jistotu nejvyšší kvality domu.

 

Princip posuzování spočívá hlavně v kontrole dodržování legislativních, technických a dokumentačních požadavků, ovšem v míře, která výrazněji přesahuje rámec povinností vyplývajících ze zákonů a nařízení. Členové ADMD také podstupují pravidelné a průběžné posuzování, nadstandardní měření a technický dozor při montáži, prováděný Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s.p., především z toho důvodu, aby své zákazníky ujistili o skutečných vlastnostech domu a kvalitě provedení prací.

 

K obvodnímu lékaři nebo specialistovi? Volba je jasná!

Rozdíl mezi základním splněním zákonných požadavků a dozorováním dle systému DNK v hloubce posuzování, měření a nároků na certifikaci je podobný, jako mezi zběžnou zdravotní prohlídkou u praktického lékaře a náročným vyšetřením u specialisty. Rozdíl je jak v rozsahu zkoušení a prováděných měření a analýz, tak i v požadavcích na dokumentaci, technologie výstavby a dodržování technologické kázně. Všechny tyto oblasti jsou prověřovány průběžně třetí nezávislou stranou, kterou provádí renomovaný odborný akreditovaný ústavem. Všem zákazníkům přináší tento systém nespornou výhodu, bez přínosu nezůstanou ani prověřované firmy. Mají totiž jednienčnou možnost využít prověření všech kritických míst stavby a poznatky z kontrol pro další vývoj, zlepšování a inovace svých konstrukcí a celých objektů.

 

Dřevostavby pod podrobným dohledem

Každý řádný člen ADMD se podrobuje režimu průběžné kontroly a testování, které vede k odhalování případných nedostatků staveb. Vztahuje se to na konstrukční i chyby vyplývajících z montáže na staveništi. Několik klíčových bodů kontroly:

 

Statika je kontrolována buď pro každý objekt samostatně nebo se vychází ze systémového projektu a statiky prvků. Například u stěn se jedná o smykovou tuhost, tahové kotvení, únosnost spojovacího prostředku připojujícího plášť ke dřevěné konstrukci a jejich rozteče, vertikální únosnost sloupků na vzpěr, otlačení na pásnici, osamělou sílu uprostřed rozpětí mezi dvěma sloupky a překlady nad okny. Stropní konstrukce musí prokázat splnění 1. a 2. mezního stavu, stejně jako konstrukce zastřešení.

 

Požární odolnost se stanovuje buď výpočtem dle EN 1995-1-2 nebo zkouškou. Následné změny v konstrukci musí být vždy k lepšímu. Kontroluje se především to, zda požární odolnost není zhoršena. Pokud nastatnou pochybnosti, je nutné nové prověření. Veškeré materiály musí dodržet stanovenou třídu reakce na oheň a být na ni certifikovány.

 

Tepelně technické a vlhkostní parametry konstrukce jsou posuzovány i výpočtem, a to na jednotné okrajové podmínky v interiéru 21°C 50% RH a v exteriéru -18°C 84% RH. Tyto zpřísněné podmínky umožňují vzájemnou porovnatelnost výsledků konstrukcí mezi jednotlivými členy ADMD.

 

Akustické parametry se stanovují měřením vlastní konstrukce v laboratoři nebo měřením na stavbě. Jedná se o naplnění požadavku normy ČSN 730532:2010.

 

Průvzdušnost je také nesporně důležitou vlastností konstrukce domu. Z toho důvodu se měří každý objekt s požadavkem n50 <1 h-1 (index označující množství protlačeného vzduchu netěsnostmi při přetlaku/podtlaku 50Pa k celkovému objemu vzduchu a to za hodinu) a dvakrát ročně náhodným výběrem stavba klasifikovaná nad tento požadavek.

 

Dokumentace stavby musí být provedena ve stupni prováděcí dokumentace, veškeré detaily musí být vyřešeny a pracovní postupy stanoveny tak, aby byl vyloučen jakýkoliv improvizační zásah pracovníků.

 

Zvláštní pozornost je potom věnována kritickým bodům. Jedná se o místa v konstrukci s největším rizikem nedodržení potřebných parametrů. Na rozdíl od zákonné certifikace kritické body postihují i problematiku montáže.

 

Každoroční prověření probíhá formou vertikální kontroly zakázky. Zpravidla je vybrána ta nejnáročnější zakázka v daném roce. Revoluční záležitostí je provádění dohledu přímo na stavbě a to při montáži, kde je kontrolována technologická kázeň, podklady, použité materiály a technologie jejich zabudování, vybavenost montážníků a jejich reálná znalost a způsobilost k práci.

 

Tři roviny posuzování

Získání a udržení certifikace shody dle Dokumentu národní kvality spočívá na třech vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících pilířích.

 

Na počátku se provede První certifikační audit, který je předpokladem pro udělení značky shody s DNK – montované domy z prefabrikovaných sestav.

Následují Interní kontroly. Jejich úkolem je ověření, zda jsou dodržována jednotlivá ustanovení DNK. Záznamy z interních kontrol se archivují nejméně 5 let.

Externí dohled je především kontrola záznamů o provedení interních kontrol, registrace a hodnocení změn vzniklých v období od posledního externího auditu resp. dohledu, kontrola sledování systému kritických bodů a kontrola kvality výrobků a konstrukčních sestav resp. dodržování Prováděcích pokynů.

 

Tyto tři stupně zajišťují organizaci a naplnění všech požadavků, které z tohoto systému certifikace vyplývají. V případě potřeby se provádí Výjimečný audit. Jeho posláním je ověřit parametry v případě atypických konstrukcí nebo při pochybnostech.

 

Jistota pro zákazníka

Je jasné, že systém certifikace je náročný, ale na druhé straně díky kontrolám a dozorování ze strany VVÚD,Praha, s.p. a interním kontrolám a dohledem nad dodržováním pravidel certifikace se zvyšuje výrazně kredit tohoto certifikačního systému. A tak v konečném výsledku nejde jen o další nálepku, další značku na výrobku. Jde o poskytnutí nadstandardní jistoty zákazníkovi, o dokladování důvodů pro důvěru ve kvalitu domu a jeho technické parametry. Firmy, které nedodávají stavby v takové kvalitě, aby splnily tuto náročnou certifikaci, nemohou být členy Asociace dodavatelů montovaných domů.

 

Díky tomuto systému převezme zákazník dům, který byl zkontrolován nejen „pod lupou“, ale velmi důkladně „pod mikroskopem“.

 

Ing. Jan Penc, DiS
Ing. Marek Polášek, Ph.D.