Spolupráce Hypoteční banka, a.s. – ADMD

Hypoteční banka, a.s. připravila pro klienty developerských společností, sdružených v Asociaci dodavatelů montovaných domů specifický produkt, kdy banka umožní klientovi čerpat finanční prostředky až do výše 95% poskytnutého hypotečního úvěru ještě před vznikem zástavního práva banky k financované nemovitosti.

Parametry nabídky

První období spolupráce je navrhováno od 1. září 2012 do 30. června 2013.
Pouze pro klienty s vlastním pozemkem určeným k výstavbě.
Pouze pro hypoteční úvěry do 85% zástavní hodnoty nemovitosti (klient musí mít 15% vlastní zdroje financování).
Parametry benefitů pro klienty budou stanoveny dle objemů hypotečních úvěrů klientů jednotlivých společností.

Princip čerpání HU
domek

Princip čerpání HU bude detailněji specifikován a vzájemně odsouhlasen individuálně s každou jednotlivou společností ADMD v níže uvedeném rozsahu:

Prostředky až do výše 95% objemu hypotečního úvěru budou uvolněny na účet společnosti ihned po :

 • vkladu zástavního práva k pozemku ve prospěch banky (doloženo potvrzeným návrhem na vklad ZP příslušným katastrálním úřadem),
 • předložení klientem podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla (domu),
 • předložení dokladu o vinkulaci pojistného plnění případně pojistné smlouvy,
 • předložení protokolu o stavu stavby (technik banky stanoví aktuální ZHN a potvrdí osazení domu na základovou desku, aktuální výše prostavěnosti nebude mít vliv na čerpání HU ve výši 95%).

Prostředky až do výše 100% objemu hypotečního úvěru budou uvolněny ihned po:

 • předložení kopie Geometrického plánu a návrhu na zápis rozestavěné/dokončené stavby do KN (bude vyžadováno jako podklad pro sepsání zástavní smlouvy),
 • předložení návrhu na vklad zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky.

Následné povinnosti klienta vůči bance: 

 • předložení kopie dokladu prokazující právo užívat dokončenou stavbu (oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudační souhlas),
 • předložení LV, ze kterého bude zřejmé, že vklad vlastnického práva na klienta byl proveden,
 • předložení LV, ze kterého bude zřejmé, že vklad zástavního práva k pozemku i domu ve prospěch banky byl proveden.

FAQ

Co je to první období spolupráce?
časově omezené období s následným vyhodnocením výsledků spolupráce.

Pokud klient nesplňuje uvedené podmínky?
pro klienta je alternativní řešení stávající produkt banky Předhypoteční úvěr.

Úhrada části kupní ceny před zadáním domu do výroby?
je možné čerpat HU do výše 85% aktuální zástavní hodnoty pozemku.

Lze uplatnit „metodiku pro mont. dřevostavby” pro klienta s pozemkem, na kterém již vázne ZP Hypoteční banky z důvodu dříve poskytnuté hypotéky HB?
Ne, na nemovitosti nesmí v okamžiku čerpání HU váznout žádné zástavní právo

Jakou formu benefitů banka pro klienty nabízí?
snížená úroková sazba, snížené poplatky.

Co je Protokol o předání a převzetí díla (domu)
Dokument, ve kterém klient potvrdí, že dílo, specifikované ve Smlouvě o dílo, bylo již částečně zhotoveno v rozsahu minimálně 60% a technik banky tento rozsah rozestavěnosti potvrdí (cca minimálně skelet budovy)

Orientační časová osa

sipka1

Den D – klient se rozhodl pro koupi RD

 • Vlastnictví pozemku
 • Projednání a schválení úvěru
 • Podpis Smlouvy o dílo a zadání domu do výroby
 • Platba rezervačního poplatku
 • Sepsání ZS k pozemku
 • Podání návrhu na vklad ZS k pozemku do KN
 • Doložení vkladu ZS k pozemku 

Čerpání HU do výše aktuální zástavní hodnoty pozemku

 • zahájení výroby
 • montáž RD
 • den D + cca 90 dní

 Čerpání 95% HU Zajištěno pozemkem cca 90 dní od čerpání

 • Doložení Protokolu o předání a převzetí díla (domu)
 • Doložení Protokolu o stavu stavby technikem banky
 • Doložení Pojistky domu
 • den D + cca 180 dní

Čerpání zbývajících 5% HU

 • Doložení návrhu na vklad ZS k RD
 • Doložení kopie GP a návrhu na zápis stavby do KN
 • den D + cca 240 dní

Závazkové podmínky

 • Kolaudace
 • LV s vlastnickým právem k RD
 • LV se zástavním právem k RD 

 Klient splnil veškeré podmínky banky 

e

Více na www.hypotecnibanka.cz